ورق بزنید

Tilted Brush Stroke

آموزش اتصال به سرور مجازی با VNC!

گاهی ممکن هست به دلیل تغییرات شما یا پر شدن منابع سرور مجازی و یا مشکلات  شبکه دسترسی به سرور مجازی قطع باشد.

ورق بزنید

Thick Brush Stroke

برای رفع مشکل نیاز به اتصال به سرور مجازی از راه دور داریم. وی ان سی یا کنسول در این سناریو به کمک ما خواهند آمد که در ادامه توضیح خواهیم داد.

ورق بزنید

Tilted Brush Stroke

در این آموزش با هم تنها با چند کلیک از پنل ویرچوالیزور در قسمت ناحیه  کاربری سایت پشتوار سرور، به سرور مجازی از طریق وی ان سی دسترسی پیدا  میکنیم.

ما در این آموزش ویدیویی، به سرور مجازی یکی از مشتریانی که شیطنت کرده و  شبکه را خاموش کرده است با استفاده از وی ان سی متصل شدیم و مشکل ایشان را  رفع کردیم.

Medium Brush Stroke

ویدیو کامل در لینک زیر